Referencer

Udbud af helhedsplan og byggemodning for nyt administrationsområde og efterfølgende udbud og opførelse af ny administrationsbygning.

Haldor Topsøe A/S har besluttet at etablere et nyt administrationsområde og har i den forbindelse købt Frederikssund Kommunes tidligere materielområde beliggende ved Heimdalsvej umiddelbart syd for eksisterende fabriksområde. Etableringen er et led i en trinvis udflytning af administration mv. fra fabriksområdet for derved at skabe optimal funktionalitet indenfor fabriksområdet.

Den første del af opgaven omfatter udbud af en helhedsplan for administrationsområdet med efterfølgende projektering og udførelse af adgangsveje, 400 parkeringspladser, belysning og beplantning af arealet.

Den anden del af opgaven omfatter udbud af projektering og udførelse af ny administrationsbygning, i alt ca. 3.900 m2, samt tilstødende udeområder. Bygningen omfatter administration og mødelokaler, kantine og produktionskøkken, samt folkerum opdelt i ren og uren afdeling med tilhørende bade, toiletter og tøjudlevering.

Ordregiver: Haldor Topsøe, Frederikssund.

Kontaktperson: Byggechef Torben Hjelm.

Byggechef Torben Hjelm.

Anlægssum: Samlet anskaffelsessum 55 Mio. kr. ekskl. moms.

Samlet anskaffelsessum 55 Mio. kr. ekskl. moms.

Areal og type: Administrationsområde, nye tilkørselsveje samt p-pladser, 12.000 m2

Administrationsområde, nye tilkørselsveje samt p-pladser, 12.000 m2

Nybygning 3.900 m2

Udførelsesperiode: 2009 - 2012

2009 - 2012

Ydelser/rollen: Udarbejdelse af oplæg til samarbejdsform og entreprisemodel

Udarbejdelse af oplæg til samarbejdsform og entreprisemodel

Udarbejdelse af udbudsstrategi

Tids- og aktivitetsplan for den samlede proces

Gennemførelse af brugerdialog og udarbejdelse af udarbejdelse af byggeprogram

Gennemførelse af totalentrepriseudbud (kombineret projekt og entreprisekonkurrence) med projektering og udførelse i partnering inkl. udbuds- og konkurrencebetingelser, partneringaftale mv.

Gennemførelse af kontraktforhandlinger og kontraktindgåelse

Løbende opfølgning på projektering og udførelse styring og tilsyn herunder risiko- og tidsstyring

Varetagelse af kontraktstyring, projekt- og processtyring, budget- og økonomistyring samt varetagelse af kvalitetsstyring

Varetagelse af aflevering samt 1- og 5-års eftersyn

Om nøglepersoner: Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet opgaven

Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet opgaven

Honorarstørrelse: Bygherrerådgiverens honorar andrager 1,4 mio. kr.

Bygherrerådgiverens honorar andrager 1,4 mio. kr.​

Landboforeningen Gefion

Etablering af nyt rådgivningscenter og domicil i Sorø.​

For at skabe et nyt kraftcenter for rådgivning og service til de sjællandske landmænd skal der bygges et nyt rådgivningscenter ved Sorø. Det nye center skal opføres ved Tuelsø med smuk udsigt over sø, skov og by.

Den nye organisation dannes som følge af en fusion mellem LandboCentrum, LandboSjælland, Susålandets Landboforening, ØØSB og ØØK.

Med det nye domicil ønskes et funktionelt hus til videndeling og vidensformidling samt et samlingspunkt for landmændene i det østlige Danmark. Den nye organisation vil få ca. 350 medarbejdere.

Byggeriet opføres på en ca. 4,2 ha. nyerhvervet grund beliggende, Fulbyvej 15, 4180 Sorø.

Entreprisen udbydes som en kombineret arkitekt- og entreprisekonkurrence og gennemføres med projektering og udførelse i partnering.

Ordregiver: Landboforeningen Gefion, Sorø.

Kontaktperson: Administrerende direktør Mads Birk Kristoffersen.

Administrerende direktør Mads Birk Kristoffersen.

Anlægssum: Samlet anskaffelsessum 130 Mio. kr. ekskl. moms.

Samlet anskaffelsessum 130 Mio. kr. ekskl. moms.

Areal og type: Nybygning 10.000 m2

Nybygning 10.000 m2

Udførelsesperiode: 2008 - 2011

2008 - 2011

Ydelser/rollen: Udarbejdelse af oplæg til samarbejdsform og entreprisemodel

Udarbejdelse af oplæg til samarbejdsform og entreprisemodel

Udarbejdelse af udbudsstrategi

Tids- og aktivitetsplan for den samlede proces

Medvirken ved lokalisering og grundkøb

Medvirken ved udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan

Gennemførelse af brugerdialog og udarbejdelse af udarbejdelse af byggeprogram

Gennemførelse af totalentrepriseudbud (kombineret projekt og entreprisekonkurrence) med projektering og udførelse i partnering inkl. udbuds- og konkurrencebetingelser, partneringaftale mv.

Gennemførelse af kontraktforhandlinger og kontraktindgåelse

Løbende opfølgning på projektering og udførelse styring og tilsyn herunder risiko- og tidsstyring

Varetagelse af kontraktstyring, projekt- og processtyring, budget- og økonomistyring samt varetagelse af kvalitetsstyring

Varetagelse af aflevering samt 1- og 5-års eftersyn

Om nøglepersoner: Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet opgaven

Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet opgaven

Honorarstørrelse: Bygherrerådgiverens honorar andrager 2,7 mio. kr.

Bygherrerådgiverens honorar andrager 2,7 mio. kr.​

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme.​

Helhedsrenovering af 7 folkeskoler.

Københavns Kommune har de seneste år arbejdet med helhedsrenovering af udvalgte folkeskoler og har i forbindelse med Overførselssagen 2011/2012 fået bevilliget yderligere midler til en ny række skoler.

Grundtanken ved helhedsrenovering er at samle og koordinere indsatsen på følgende områder:​

• Genopretning

• Modernisering

• Energi

• Klimatilpasning

• Indeklima

• Tilgængelighed

Helhedsrenoveringen er en kompleks opgave. Renoveringen er bl.a. opdelt på en række finansieringskilder og der er et stort behov for koordinering med igangværende anlægssager.

En del af kompleksiteten skyldes ikke mindst en meget følsom bruger situation idet folkeskolerne er i fuld drift i udførelsesperioden.

Endvidere ønsker bygherren opgaven tilrettelagt og gennemført med nytænkning indenfor projektorganisation samt udbuds- og samarbejdsformer for at opnå størst mulig effektivitet og synergi i renoveringsprocessen.

Ordregiver: Københavns Kommune, Københavns Ejendomme.

Kontaktperson: Projektleder Elin Sjøstrand.

Projektleder Elin Sjøstrand.

Anlægssum: Samlet anskaffelsessum 290 Mio. kr. ekskl. moms.

Samlet anskaffelsessum 290 Mio. kr. ekskl. moms.

Areal og type: Renovering og ombygning af 56.000 m2 fordelt på 7 folkeskoler

Renovering og ombygning af 56.000 m2 fordelt på 7 folkeskoler

Udførelsesperiode: 2012 -

2012 -

Ydelser/rollen: Gennemgående bygherrerådgiver i forbindelse med planlægning, udbud og opfølgning på projektering og udførelse af den samlede helhedsrenovering, herunder:

Gennemgående bygherrerådgiver i forbindelse med planlægning, udbud og opfølgning på projektering og udførelse af den samlede helhedsrenovering, herunder:

Rådgivning vedrørende definering af renoveringsopgaven

Rådgivning vedrørende tilstandsvurdering herunder gennemførelse af tilstandsvurderinger samt rapporter om anbefalede renoveringsopgaver inkl. successiv kalkulation af estimerede anlægsomkostninger og tilhørende risikovurdering.

Rådgivning vedrørende prioritering af renoveringsopgaven

Gennemførelse af dialogmøder med skolernes brugere omkring omfang og planlægning af renoveringsarbejderne

Rådgivning vedrørende udbudsstrategi

Rådgivning vedrørende overordnet økonomistyring

Rådgivning vedrørende udbud af renoveringsopgaven, herunder gennemførelse af rådgivere- og entrepriseudbud.

Rådgivning i projekterings- og udførelsesfasen omfattende overordnet koordinering af projekterne, herunder overordnet økonomistyring og opfølgning på projektering og udførelse.

Om nøglepersoner: Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet opgaven.

Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet opgaven.

Honorarstørrelse: Bygherrerådgiverens honorar andrager 4,25 mio. kr.

Bygherrerådgiverens honorar andrager 4,25 mio. kr.

Glostrup Forsyning A/S​

Modernisering af administrationsbygning.

Glostrup Forsyning A/S forsyner virksomheder og private forbrugere med vand, varme, renovation og håndtering af spildevand.

Glostrup forsyning blev etableret 1. juli 2010 og har til huse i på Ørnebjergvej 7, 2600 Glostrup. På ejendommen er opført 8 bygninger og omfattende adminstration (kontor og frokoststue), lagerbygninger, vandværk, værksted og folkerum.

For at huse den nye organisation har Glostrup Forsyning besluttet at ombygge eksisterende administrationsbygning.

Opgaven omfatter projektering og udførelse vedrørende ombygning af eksisterende administrationsbygning, i alt ca. 313 m2, samt tilstødende udeområder.

Der udarbejdes et byggeprogram der afklarer og formulerer de krav og ønsker, som bygherren og brugerne har opstillet. Byggeprogrammet omfatter byggeopgavens forudsætninger, krav og ønsker til bygningens omfang, funktion, udformning, teknisk og miljømæssig kvalitet samt drift og vedligehold. Krav og ønsker til bygningen mv. fremgår af byggeprogrammet.

Byggeprogrammet er udgangspunkt for udbud af opgaven i totalentreprisekonkurrence, og for det videre arbejde med projektering og udførelse.​

Ordregiver: Glostrup Forsyning A/S.

Kontaktperson: Administrerende direktør Bo Nørbjerg.

Administrerende direktør Bo Nørbjerg.

Anlægssum: Samlet anskaffelsessum 55 Mio. kr. ekskl. moms.

Samlet anskaffelsessum 55 Mio. kr. ekskl. moms.

Areal og type: Ombygning og modernisering 313 m2

Ombygning og modernisering 313 m2

Udførelsesperiode: 2011 - 2012

2011 - 2012

Ydelser/rollen: Udarbejdelse af oplæg til samarbejdsform og entreprisemodel

Udarbejdelse af oplæg til samarbejdsform og entreprisemodel

Tids- og aktivitetsplan for den samlede proces

Vurdering af miljø- og grundforhold samt bygningsgennemgang.

Gennemførelse af brugerdialog og udarbejdelse af udarbejdelse af byggeprogram

Gennemførelse af totalentrepriseudbud (kombineret projekt og entreprisekonkurrence) inkl. udbuds- og konkurrencebetingelser

Gennemførelse af kontraktforhandlinger og kontraktindgåelse

Løbende opfølgning på projektering og udførelse styring og tilsyn herunder risiko- og tidsstyring

Varetagelse af aflevering samt 1- og 5-års eftersyn

Om nøglepersoner: Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet opgaven

Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet opgaven

Honorarstørrelse: Bygherrerådgiverens honorar andrager 0,35 mio. kr.

Bygherrerådgiverens honorar andrager 0,35 mio. kr.​​

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S​

Udbud af rammeaftaler på spildevandsområdet.

​I forbindelse med opfyldelse af Strategiplan for afløbssystemet, oktober 2012 igangsætter Lyngby-Taarbæk en række udbud af rådgivningsydelser på spildevandsområdet.

Der indgås aftaler om ingeniørrådgivning på spildevandsområdet vedrørende henholdsvis Fæstningskanalen og Ålebækken, parallelle rammeaftaler om ingeniørrådgivning for de øvrige områder samt rammeaftale for den overordnede beregningsmodel.

Ydelserne omfatter planlægning, projektering og udbud i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter indenfor recipientbeskyttelse, herunder bygværker og LAR-anlæg samt opfyldelse af servicemål for ledninger.

I forbindelse med projekternes gennemførelse er endvidere indeholdt ydelser vedrørende projekt-opfølgning, tilsyn og byggeledelse ligesom der løbende indgår kommunikation med borgere, myndigheder m.v.

Opgaverne påregnes udbudt i fag- eller hovedentreprise. Ydelserne vil i det væsentligste være i henhold til Ydelsesbeskrivelser, Anlæg og Planlægning, April 2006 udgivet af FRI, PLR og DanskeArk.

I det omfang der vil være behov for arkitekt-/landskabsarkitektassistance leveres denne ydelse af ordregiver.

Ordregiver:

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

Kontaktperson:

Vicedirektør Ellen Langfrits.

Anlægssum:

Rådgivning på spildevandsområdet – Ingeniørrådgivning mv. vedr. Fæstningskanalen og Ålebækken

Én udbudsbekendtgørelse omfatter 2 delaftaler benævnt:

- Ingeniørrådgivning mv. vedr. Fæstningskanalen mv., 210 mio. kr.

- Ingeniørrådgivning mv. vedr. Ålebækken mv., 200.mio. kr.

Rådgivning på spildevandsområdet – Parallelle rammeaftaler om Ingeniørrådgivning mv. vedr. øvrige projekter

Én udbudsbekendtgørelse

Udbuddet vil udmønte sig i 3 (parallelle) rammeaftaler med hver sin rådgiver.

Tildeling af de konkrete opgaver vil ske ved miniudbud.

Den samlede anskaffelsessum er skønnet op til 145 mio. kr.; mens delopgaverne er skønnet fra 10 – 50 mio. kr.

Rådgivning på spildevandsområdet – Rammeaftale om Ingeniørrådgivning vedr. hydrauliske beregninger

Én udbudsbekendtgørelse, samlet anskaffelsessum 55 Mio. kr. ekskl. moms.

Areal og type:

Anlæg

Udførelsesperiode:

2012 - 2013

Ydelser/rollen: Udarbejdelse af oplæg til fremgangsmåde

Udarbejdelse af udbudsstrategi for den samlede opgave.

Tids- og aktivitetsplan for den samlede proces

Gennemførelse af EU-udbud for rådgivningsydelserne inkl. udbudsbetingelser, rådgiverafteler mv.

Vurdering af tilbud og indstilling til bygherrebeslutning

Gennemførelse af kontraktforhandlinger og kontraktindgåelse

Om nøglepersoner:

Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet firmaet.

Honorarstørrelse:

Bygherrerådgiverens honorar andrager 0,6 mio. kr.

Region Hovedstadens Psykiatri

Ny Psykiatri Ballerup.​

I forbindelse med fusionen af Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Gentofte samles centrene i Ballerup. Endvidere er det besluttet at samle alle Region Hovedstadens enheder for spiseforstyrrelser som også placeres i Ballerup. Herved etableres Ny Psykiatri Ballerup.

I henhold til regionens investeringsplan er der afsat midler til etablering af 40 nye lukkede sengestuer inkl. fællesarealer og yderligere plads til etablering af nye ambulatorier og administration samt ny kantine/konferencerum. Endvidere vil en mindre del af den eksisterende bygningsmasse skulle renoveres/opgraderes.​

Ordregiver: Region Hovedstadens Psykiatri.

Kontaktperson: Projektleder Jais Elvekær.

Projektleder Jais Elvekær.

Anlægssum: Samlet anskaffelsessum 200 Mio. kr. ekskl. moms.

Samlet anskaffelsessum 200 Mio. kr. ekskl. moms.

Areal og type: Nybygning 8.050 m2

Nybygning 8.050 m2

Renovering 1.600 m2

Udførelsesperiode: 2012 -

2012 -

Ydelser/rollen: Udarbejdelse af oplæg til samarbejdsform og entreprisemodel

Udarbejdelse af oplæg til samarbejdsform og entreprisemodel

Udarbejdelse af udbudsstrategi

Tids- og aktivitetsplan for den samlede proces

Medvirken ved tilvejebringelse af plangrundlag

Medvirken ved gennemførelse af volumenstudier og arealdisponering samt fastsættelse af byggefelter

Udarbejdelse af idoplæg for bygningsenhederne.

Medvirken ved etablering og opstart af brugerprocesser

Gennemførelse af EU-udbud for antagelse af bygherrerådgiver inkl. udbuds- og konkurrencebetingelser, rådgiveraftale mv. samt bedømmelse og aftaleindgåelse.

Gennemførelse af to EU-udbud for antagelses af totalrådgivere inkl. udbuds- og konkurrencebetingelser, totalrådgiveraftale mv. samt bedømmelse og aftaleindgåelse.

Om nøglepersoner: Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet opgaven.

Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet opgaven.

Honorarstørrelse: Bygherrerådgiverens honorar andrager 0,6 mio. kr.

Bygherrerådgiverens honorar andrager 0,6 mio. kr.

Københavns Lufthavne A/S​

Ud- og ombygning af Terminal 2 inkl. Arkaden.

​CPH har grundet stigende passagertal fundet det nødvendigt at foretage ud- og ombygning af Terminal 2 inkl. Arkaden for at imødekomme luftfartsmyndighedernes krav til passagerarealer og check-in områder med tilhørende køarealer.

Projektet omfatter ombygning af den nordlige liggende kontorfløj mod Terminalgade i den eksisterende Terminal 2, herunder omfattende ændringer og tilpasninger af eksisterende bærende og stabiliserende konstruktioner. De nuværende blandede funktioner i stueetagen ombygges med henblik på primært at etablere mere plads til passagerfunktioner heriblandt større flowarealer, udvide køarealer til bagagedrop, nye arealer til selv check-in samt etablering af nye vindfang, kommercielle arealer, nye billet- og handlerkontorer mv. Derudover skal der etableres nye flugtvejstrapper gennem den eksisterende bygningsmasse fra stueetage til 2. sal.

I Arkadebygningen etableres nyt Check-in område med tilhørende køareal ved ombygning af en del af de eksisterende kommercielle- og servicefunktioner, ligesom den udbygges mod nord. Projektet vurderes at være særdeles installationsteknisk komplekst, da der skal udføres gennemgående ændringer og ombygninger af eksisterende tekniske installationer, bl.a. gennemgribende ændringer af eksisterende centrale tavle- og teknikrum samt eksisterende hovedføringsveje. Det kan forventes, at der skal gennemføres større ombygninger i eksisterende sprinklercentraler, kølemaskinrum, centrale ventilationsrum, hovedluftindtag, el-tavlerum, samt at eksisterende installationstekniske hovedkoncepter skal ændres og tilpasses fremtidige forhold.

Projektet planlægges og gennemføres med høj fokus på installationsmæssig forsyningssikkerhed gennem udførelsesfasen, da lufthavnen skal være i fuld drift gennem udførelsesfasen. Entreprisen gennemføres i hovedentreprise med partnering. I partneringsamarbejdet skal entreprenøren deltage i hovedprojekteringen med sin viden om bygbarhed mv.

Ordregiver: Københavns Lufthavne A/S, Kastrup.

Kontaktperson: Projektchef Henrik Vahlun.

Projektchef Henrik Vahlun.

Anlægssum: Samlet anskaffelsessum 505 Mio. kr. ekskl. moms.

Samlet anskaffelsessum 505 Mio. kr. ekskl. moms.

Areal og type: Ombygning 16.500 m2

Ombygning 16.500 m2

Nybygning 3.000 m2

Udførelsesperiode: 2011 -

2011 -

Ydelser/rollen: Udarbejdelse af oplæg til samarbejdsform og entreprisemodel

Udarbejdelse af oplæg til samarbejdsform og entreprisemodel

Udarbejdelse af udbudsstrategi

Tids- og aktivitetsplan for den samlede proces

Medvirken ved udarbejdelse af byggeprogram

Gennemførelse af to Totalrådgiverudbud som EU-udbud inkl. udbuds- og konkurrencebetingelser, totalrådgiveraftale mv.

Opfølgning på udarbejdelse af projektforslag

Gennemførelse af to Entrepriseudbud son EU-udbud inkl. udbuds- og konkurrencebetingelser, entrepriseaftaler mv.

Gennemførelse af kontraktforhandlinger og kontraktindgåelse

Gennemførelse af opstartmøder og overdragelse opfølgning på projektering og udførelse til bygherrens projektorganisation

Om nøglepersoner: Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet opgaven.

Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet opgaven.

Honorarstørrelse: Bygherrerådgiverens honorar andrager 2,5 mio. kr.

Bygherrerådgiverens honorar andrager 2,5 mio. kr.

Forsyning Helsingør Service A/S.​

Nyt Driftscenter og Hovedsæde.

​Forsyning Helsingør er et multiforsyningsselskab, der levere el, vand og varme og bortskaffer spildevand og affald. Forsyning Helsingør er ejet af Helsingør Kommune og servicerer med sine ca. 147 medarbejdere kommunens erhvervslig og institutioner samt de ca. 61.000 borgere. Selskabet har besluttet as samle sine aktiviteter i et nybyggeri på Energivej.

Forsyning Helsingørs vision er at blive en førende multiforsyningsvirksomhed i 2016. Kunder virksomheder og samarbejdspartere skal opleve en professionel og effektiv service. Der skal indføres en innovativ virksomhedskultur, som er forretningsorienteret, forandringsvillig og præget af arbejdsglæde, ildsjæle og holdånd. Således ændres organiseringen fra fem virksomheder til en koncern med fem forretningsområder.

Driftscentret består af kontor, administration, værksteder, lager og folkerum.

Ordregiver: Forsyning Helsingør Service A/S

Kontaktperson: Projektchef Claus Bo Frederiksen

Anlægssum: Samlet anskaffelsessum 90 Mio. kr. ekskl. moms.

Areal og type: Nybyggeri 5.000m2

Udførelsesperiode: Januar 2013 -

Ydelser/rollen: Bygherrerådgivning og planlægning af den samlede proces fra udarbejdelse af byggeprogram til færdigt byggeri.

Udarbejdelse af tids- og aktivitetsplan for den samlede proces.

Udarbejdelse af oplæg til fremgangsmåde.

Medvirken ved fastlæggelse af organisering og brugergrupper og opstilling af kommissorier mm.

Udarbejdelse af program for brugerdialog.

Medvirken og arrangering af studietur.

Afholdelse af workshops inkl. planlægning og opsamling.

Udarbejdelse af funktionsbaseret byggeprogram.

Udarbejdelse af teknisk byggeprogram.

Udbud af projektkonkurrence

Opfølgning på projektering og udførelse herunder risiko- og tidsstyring.

Varetagelse af kontraktstyring, projekt- og processtyring, budget- og økonomistyring samt varetagelse af kvalitetssikring.

Om nøglepersoner: Bygherrerådgiverens nøglepersoner er fortsat tilknyttet firmaet.

Honorarstørrelse: Bygherrerådgiverens honorar andrager 2,1 mio. kr.

✓​ Altid udgangspunkt i kundernes behov

✓​ Professionel og kompetent samarbejdspartner

✓​ Fremtidssikrende og værdiskabende løsninger

Lilholm & Partnere ApS

E-mail​:info@lilholmogpartnere.dk

Telefon: ​39 90 01 03

Telefon:​ 21 77 27 07